vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 37 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > พันธุ์สัตว์เลื้อนคลาน > ตุ๊กแกป่า ตาแดง น้องใหม่วงการสัตว์แปลก

ตุ๊กแกป่า ตาแดง น้องใหม่วงการสัตว์แปลก

วันที่ : 14 ตุลาคม 2552
ผู้เข้าชม : 6046

            เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง "ไทยรัฐ" ไปเมื่อหลายวันก่อน จนท.ทีมวิจัย สวนสัตว์โคราช ค้นพบตุ๊กแกป่าตาแดง หรือตุ๊กแกถ้ำชนิดใหม่ของโลก ที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน..  เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง "ไทยรัฐ" ไปเมื่อหลายวันก่อน หลังจากทางเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์โคราช ได้ส่งทีมวิจัยโครงการอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานออกสำรวจ กระทั่งสามารถค้นพบตุ๊กแกป่าตาแดง หรือตุ๊กแกถ้ำชนิดใหม่ของโลก ที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

            "ตุ๊กแก" สัตว์ "ตีนเหนียว" ทั่วโลกมีอยู่หลายชนิด และที่เราเห็นกันจนชินตาก็จะเป็น "ตุ๊กแกบ้าน" ซึ่งมีหลากสี ทั้ง น้ำตาล เทา ดำ ฟ้าอ่อน ลายจุดสีส้มทั่วตัว สีสันดังกล่าวสามารถปรับได้อีกตามสภาวะแวดล้อมที่มันอาศัย และสถานที่มันชอบซุกพรางร่างลายจุดของพวกมันที่สุดก็คือ "มุมมืด" ปราศจากการรบกวน 

            ด้วยลักษณะรูปร่างดังกล่าว บวกกับเท้าที่เกาะติดแน่นหนึบ ดวงตาซึ่งไม่มีเปลือกปกปิด กับเสียงร้องที่ดัง จึงทำให้สาวๆ ต่างเกิดความกลัวขยะแขยง และเพื่อให้รู้ว่าในประเทศไทยยังมีกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานชนิดใหม่หรือไม่... 

 

            นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา บอกกับ "หลายชีวิต" ว่า...ทีมงานที่นำโดย นายกีรติ กันยา นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ 5 ได้ออกเดินทางสำรวจ และพบว่า ในถ้ำลอด อ.ปาง-มะผ้า จ.แม่ฮ่อง-สอน จะมีตุ๊กแกป่าตาแดง หรือตุ๊กแกถ้ำอาศัยอยู่

            เจ้า "ตาแดง" ที่พบครั้งนี้ ถือเป็นชนิดใหม่ของโลก ซึ่งพวกมันจะมีรูปร่างเพรียวหัวโต ตา กลมโต ปลายปากมน นิ้วเท้า ทั้งสี่เรียวยาว ระหว่างนิ้วเท้าไม่มี (pad) แผ่นิ่มใต้นิ้วเท้า เล็บ แหลมคม สีพื้นของลำตัวสีน้ำตาลเข้ม จุดสีน้ำตาลตั้งแต่หัวถึงตอนกลางของหาง หางเรียวยาว มีปล้องวงแหวนสีขาวหรือเหลืองสลับดำ  

            ในวัยที่ยังเล็กสีตัวจะจาง แล้วจะเข้มเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ตัวโตเต็มวัยวัดความยาวตั้งแต่ปากถึงปลายหางประมาณ 5-6 นิ้ว ทั้งนี้ พฤติกรรม การดำรงชีวิต ส่วนใหญ่ของพวกมันจะอยู่ในถ้ำ เพื่อคอยดักจิ้ง-หรีดถ้ำ และ แมลง ทั่วไปกินเป็นอาหาร กระทั่งเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวพวกมันจะจับคู่เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ แต่ละครั้งจะวางไข่ 2-3 ฟอง ใช้เวลา 1-2 เดือน จึงเริ่มฟักออกมาเป็นตัว

            ปัจจุบันวงการสัตว์เลี้ยงในบ้านเรา มีการหันมาจับพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจส่งขาย แล่เนื้อ แปรรูปออกมาเป็นเมนู "เปิบ" สร้างรายได้ร่ำรวยกันไปก็หลายราย และบางคนก็ยังคัดเลือกตัวที่มีลักษณะสีสันแปลกตามาเพาะขาย เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ชอบสัตว์แปลก
และ...ไม่แน่อนาคตอันใกล้ "ตุ๊กแกถ้ำ" ก็อาจจะมีโอกาสมาเกาะอวดโฉมอยู่ในวงการ ก็เป็นได้.

เพ็ญพิชญา เตียว

ที่มา และ ภาพประกอบ : ข่าว ไทยรัฐ ออนไลน์

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 18  [แจ้งลบ]  
รับซื้อตุ๊กแกความยาว 44 เซนขึ้นไป โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า และรับปรึกษา Tel 080-4316785 K.วุฒิ
K.วุฒิ  (49.49.132.xx) |  9/6/2560 11:09:38
  ความคิดเห็นที่ 17  [แจ้งลบ]  
รับซื้อตุ๊กแกความยาว 44 เซนขึ้นไป โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า และรับปรึกษา Tel 080-4316785 K.วุฒิ
K.วุฒิ  (49.49.132.xx) |  9/6/2560 11:09:27
  ความคิดเห็นที่ 16  [แจ้งลบ]  
รับซื้อตุ๊กแกความยาว 44 เซนขึ้นไป โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า และรับปรึกษา Tel 080-4316785 K.วุฒิ
K.วุฒิ  (49.49.132.xx) |  9/6/2560 11:08:31
  ความคิดเห็นที่ 15  [แจ้งลบ]  
<a href="http://buycialis.link">buy cialis cheap online</a> <a href="http://buyaccutane.link">Purchase Accutane online no prescription</a> <a href="http://affordablecarinsurance.red">auto insurance cheap</a> <a href="http://lifeinsurancerates.onl">life insurance rates</a> <a href="http://cheapinsurance.haus">insurance auto quote</a>
<a href="http://propecia.xyz">emotional condition</a> <a href="http://cialisonline.link">increased bad</a> <a href="http://propecia.link">where to buy cialis online</a> <a href="http://affordablecarinsurance.red">any normal</a>
<a href="http://propecia.xyz">head</a> <a href="http://viagraonline.rocks">renadex</a> <a href="http://lowcostcarinsurance.rocks">cheap online auto insurance</a> <a href="http://viagra.ninja">generic viagra</a> <a href="http://masterdegreesonline.net">successfully meeting</a>
<a href="http://affordablelifeinsurancequotes.info">here</a> <a href="http://onlinecarinsurancefreequotes.net">carinsurance</a> <a href="http://cialisonlinesale.net">purchas cialis on line</a> <a href="http://autocarinsurancefreequotes.net">auto insurance quote</a> <a href="http://buycialisonline.today">cialis and viagra without prescription</a>
<a href="http://cheapviagrasale.net">ordering viagra</a> <a href="http://buyviagraonline.today">viagra and cialis</a> <a href="http://wheretobuyviagra.info">brand viagra online</a> <a href="http://howtoorderviagra.net">mobile</a>
<a href="http://doessayforme.com">writing essays</a> <a href="http://cheapautocarinsurance.net">second vehicle insurance</a> <a href="http://helpmedomyessay.com">theses and dissertations</a> <a href="http://affordablelifeinsurancequotes.info">affordable life insurancef</a> <a href="http://buyessaywritingonline.com">cheap essay writing</a>
<a href="http://cheapautocarinsurance.net">quotes car insurance pa</a> <a href="http://cheaphomeownersinsurancequotes.net">cheaphomeownersinsurancequotes.net</a> <a href="http://cheapautoinsurancequotes.us">compare free auto insurance quotes car insurance quotes</a> <a href="http://fastcustomessay.net">personal help with writing personal statement</a> <a href="http://lowcostcarinsurancefreequote.net">lowest car insurance</a>
<a href="http://viagrapillsonline.com">buying viagra online</a> <a href="http://quotesfromtopinsurers.com">pc insurance auto</a> <a href="http://buycialisonlinehws.com">cialis purchase online</a> <a href="http://onlineviagrasalehfn.com">miami original viagra no prescription</a> <a href="http://buycustomessayonline.com">best rated essay writing service</a>
<a href="http://comparecarinsuranceratespcq.com">car insurance qoutes</a> <a href="http://cheapestautoinsurancehjs.com">share</a> <a href="http://browserrousers.com">Cheap Car Insurance Quote</a> <a href="http://welchfoundation.org">accredited online degrees</a>
<a href="http://viagracomparisons.com">best buy viagra</a> <a href="http://pillsconnect.com">viagra order online</a> <a href="http://cheapcialisbuycialis.com">cheapcialisbuycialis.com</a> <a href="http://20wwwcialiscom.com">link</a>
Sm-aacdkb what I was looking for-ty!
Sm-aacdkb what I was looking for-ty!  (198.245.51.xx) |  28/3/2557 16:30:16
  ความคิดเห็นที่ 3  [แจ้งลบ]  
Sharp tihnknig! Thanks for the answer.
Sharp tihnknig! Thanks for the answer.  (65.119.139.xx) |  25/1/2556 1:47:56
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
รับซือทุกๆไซ้ 1.7ขีด 50 1.8 -ขีด 100 1.9ขีด150 2.2ขีด 200 2.3-ขีด 300 2.4 -400ขีด 2.5 -ขีด 1000 2.6ขีด2000 2.7-ขีด 3000 2.8ขีด5000 2.9-ขีด 6000 3.0 100000 3.1 120000 3.2 150000 3.3 200000 3.4 250000 3.5 300000 3.6 350000 3.7 4 00000 3.8 450000 3.8 500000 3.9 500000 4.0 10 ล้าน 4.1 15 ล้าน 4.2 20 ล้าน 4.5 25 ล้าน 5.0 30 ล้าน 6.0 40ล้าน 7.0 50 ล้าน 8.0 60ล้าน 9.0 70 ล้าน 1 กิโล 80 ล้าน ชังตรวจสอบ- ถ่ายรูป x ซเร ตรวจน้ำยา รับเงินแบงกรุงเทพหัวหมาก รามคำแหง กทม ราคาไม่เกินล้านรับเงินเลย ขายด้วงขีดละ100 ยาถ่ายพยาธิ วิตามินรวม รับอัพน้ำหนักให้กลับมาเท่าเดิมหรือมากกว่า รับฉีดวัคซีนสร้างกล้ามเนื้อกินเก่งล้อกคราบเร็วอาทิตย์ละ ครั้ง ครั้ง 100 จอม ฐาน เฮง 0816928449
จอมฐานเฮง  (180.210.216.xx) |  24/12/2553 10:05:43
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
หน้ากลัวมาก ค่ะ
เดล  (114.128.127xx) |  31/12/2552 19:39:14
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution