vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 39 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > พันธุ์ปลา > ปลาเรนโบว์เทราต์ ที่บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ ดอยดำ

ปลาเรนโบว์เทราต์ ที่บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ ดอยดำ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้เข้าชม : 6861

            นายพลากร สุวรรณรัฐ และนายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี พร้อมด้วยนายสหัส บุญญา วิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ ปัญญาตรง ผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ด้านการวางแผนและโครงการ  ชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอย ดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ  ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
    
            นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขา  ธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำตามแนวพระราชดำรินั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้น โดยใช้หลักการ  3 อ. คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ นั่นคือพัฒนาคุณภาพชีวิต เรียกว่า อิ่ม สร้างความมั่นคง เรียกว่า อุ่น การสร้างจิตสำนึก เรียกว่า อุดมการณ์ ซึ่งมีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 20 ครอบครัว โดยมอบหน้าที่ให้ดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร จำนวน  16,520 ไร่ พร้อมทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดนรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พร้อมทั้งศึกษารูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการจัดการให้คนอยู่กับป่าไม้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า
    
            โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล เมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ครอบคลุมพื้นที่ 16,850 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับหุบห้วย สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 1,200-1,300 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยดำ มีอุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,854 มิลลิเมตร  ต่อปี ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร มีแหล่งน้ำที่สามารถใช้พัฒนาเพื่ออุปโภคบริโภคของเกษตรกรจากห้วย  สาขาจำนวน 5 ห้วย และจากลำน้ำแม่หาด ซึ่งเป็นสายหลักไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่โครงการ  


    
            “ในการนี้องคมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโครงการศึกษาวิจัยปลาเทราต์ เพื่อขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะขยายผลสู่ราษฎรเพื่อเพาะเลี้ยงสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป” นายเฉลิมเกียรติ กล่าว
    
            สำหรับปลาเรนโบว์เทราต์นั้น ได้นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อปี 2512 ปัจจุบันสามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ในประเทศไทย ซึ่งในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ประสบผลสำเร็จสามารถวางไข่ได้ดี เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ  7-8 เดือน ก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาหารได้  และสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี  ขณะที่ต่างประเทศต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถึง 1 ปีครึ่ง 
    
             ปลาเรนโบว์เทราต์เป็นปลาน้ำจืดที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูงมากกว่าปลาน้ำจืดชนิดอื่น และอาจจะมากกว่าปลาทะเลหลายชนิด เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสายยาว ซึ่งปกติจะพบในพืชและสัตว์บางชนิด แต่คนเราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ จึงเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อการบริโภค เป็นปลาที่มีคุณภาพทั้งความแน่น สะอาด รสหวานนิ่ม มีก้างไม่มาก ปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด
    
            การขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ที่จะดำเนินการต่อไปนั้น จะลดการนำเข้าปลาชนิดนี้จากต่างประเทศได้พอสมควร ที่สำคัญจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ราษฎรไทยสามารถและมีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูงได้อย่างเต็มที่และมีราคาถูกกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าตัว นับเป็นสายพระเนตรที่ยาวไกลในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้สร้างสุขให้แก่ราษฎรและผืนแผ่นดินไทยให้บังเกิดความยั่งยืนโดยทั่วกัน.

Kasettuathai@dailynews.co.th


ที่มา และ ภาพประกอบ : เดลินิวส์ ออนไลน์

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 36  [แจ้งลบ]  
causes <a href="http://mycheapcialis.com">generic cialis online</a> john add <a href="http://carinsurancequotes1.com">auto insurance quotes</a> another repaid many <a href="http://carinsurancecom.net">california car insurance free quotes</a> online after erection oils <a href="http://viagraclick.net">impotence</a> some shopping <a href="http://autoinsuranceclick.net">insurance quotes california auto</a> female species
save <a href="http://autoinsuranceask.net">auto insurance</a> traffic raynaud phenomenon <a href="http://genericviagra25.net">and impotence</a> drugs doctor allan <a href="http://mycialis.org">generic cialis</a> normal
ones <a href="http://toppharamacy.com">buy levitra online</a> retinitis pigmentosa most convenient <a href="http://edtriallpacks.com">discount cialis</a> nausea dizziness initiate <a href="http://bestdrugustore.com">viagra 25mg prices</a> conditions age hormonal <a href="http://drugssonline.com">cialis 25mg cheap</a> generic products
carefully <a href="http://drugssonline.com">generic cialis 25mg</a> sexual asthenia dosage <a href="http://bestdrugustore.com">cheap viagra 25mg</a> erectile problems more <a href="http://edtriallpacks.com">cialis 25mg information</a> soluble levitra helps <a href="http://toppharamacy.com">levitra online</a> enjoy
all-new drug <a href="http://drugssonline.com">no prescription cialis</a> using natural gets delivered <a href="http://edtriallpacks.com">online cialis</a> erectile dysfunction vision <a href="http://bestdrugustore.com">viagra 25mg</a> wide longer <a href="http://toppharamacy.com">cheapest levitra 25mg</a> any medications
eligible <a href="http://insurquotesca.com">insurance car</a> insurance negligent through <a href="http://carinsuranceca.website">auto insurance quotes CA</a> insurance para-transit become subject <a href="http://autoinsuranceva.website">Virginia auto insurance</a> legacy
<a href="http://hgyocn.com">Fiindng</a> this post. It's just a big piece of luck for me.
Fiindng this post.  (190.200.155.xx) |  23/1/2558 19:22:40
  ความคิดเห็นที่ 28  [แจ้งลบ]  
Your posntig lays bare the truth http://gdkqjj.com [url=http://pfaoldpv.com]pfaoldpv[/url] [link=http://ovwxmaqgty.com]ovwxmaqgty[/link]
Your posntig lays bare the truth http://gdkqjj.com  (190.37.108.xx) |  23/1/2558 7:47:32
  ความคิดเห็นที่ 27  [แจ้งลบ]  
I read your post and wished I'd wreittn it
I read your post and wished I'd wreittn it  (190.200.19.xx) |  21/1/2558 23:43:00
  ความคิดเห็นที่ 26  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.edmedicationguide.com">cialis tablets strong</a> <a href="http://www.jenniferbyrnevirtually.com/">purchase viagra</a> <a href="http://www.allstatesquotes.com">quote auto insurance</a> <a href="http://www.insuranceslife.net">insurance rate life</a> <a href="http://www.amendmentinsurance.com">employee health insurance</a>
<a href="http://www.atoolboxfordad.com/">insurance auto quotes</a> <a href="http://www.yorkshireandhumber-interfaithweek.com/">fort dearborn life insurance co life insurance rates</a> <a href="http://www.loadingstudios.com/">car insurance nj online quote</a> <a href="http://www.genmedica.net">purchase cialis online</a> <a href="http://www.racheltatum.com/">auto insurance in nj</a> <a href="http://www.djmarzone.com/">the pyramid life insurance company</a> <a href="http://www.anrinternplace.com/">www.anrinternplace.com</a>
<a href="http://www.bestautoinsur.net/">get car insurance quotes</a> <a href="http://www.businessinsurrates.com">insurance on small business</a> <a href="http://www.protectionrates.net">buy car insurance online</a> <a href="http://momniscient.net">momniscient.net</a> <a href="http://www.healthinsur.net">click here</a> <a href="http://www.myhomeinsuranceplace.com/">homeowners%2Binsurance</a> <a href="http://games-shrine.com">games-shrine.com</a>
<a href="http://www.lifeinsuranceshopping.net">physical life insurance</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.healthinsurcover.com/">banner health insurance</a> <a href="http://www.yourlifepolicies.com">cheap life insurance policies</a> <a href="http://www.medspricechart.com">online viagra sales</a> <a href="http://gethookedmagazine.com/online-casino.html">casino online roulette</a> <a href="http://www.mylifeinsuranceplace.com">life insurance pocies</a>
<a href="http://baapalsa2013.com">stock trading games</a> <a href="http://www.healthinsur.net">health insurance online</a> <a href="http://www.healthinsurancebible.com">group health insurance quotes</a> <a href="http://www.edmedscosts.com/">levitra 20 mg filmtabletten zdfder</a> <a href="http://getyourfaceon.org/play-slots.html">multiline demo slots</a> <a href="http://clamorousfall.com/forex-online.html">forex learn online trading</a>
<a href="http://forexlikepro.com">broker forex trading</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">first cardinal insurance</a> <a href="http://www.lifeinsurancpricing.com">insurance quotes of texas</a> <a href="http://www.starcraft2-wiki.com">www.starcraft2-wiki.com</a> <a href="http://www.forgetyoured.net/">levitra side effects blogs</a> <a href="http://www.carinsursite.com">auto insurance ge</a> <a href="http://www.edmedscosts.com/">levitra vs apcalis</a>
<a href="http://insureyourcaronline.com">insureyourcaronline.com</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.slotschips.com">click here</a> <a href="http://www.allhealthinsurers.net">cheaper medical insurance</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">www.bestautoinsur.net</a>
<a href="http://www.carinsursite.com">car insurance quotes online with imediate quotes for nj</a> <a href="http://www.cheapautoinsurcover.com">online auto insurance</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">find cheap auto insurance</a> <a href="http://www.carinsurquote.com">50 car insurance over</a> <a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">www.myfreeinsurancequotes.net</a>
<a href="http://www.coverageservices.net">life insurance quote</a> <a href="http://www.myedguide.com">cialis generic</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">cheap auto insurance</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">nj auto insurance</a> <a href="http://www.getallergytreatmentfast.com">on asthma information</a>
<a href="http://insureyourcaronline.com">insureyourcaronline.com</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.pharmasonline.net">chicago accutane attorney</a> <a href="http://www.edproductsonline.com">best prices on viagra</a> <a href="http://unamedica.net">sildenafil</a> <a href="http://www.myedguide.com">cheap cialis online</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">cheap online car insurance</a>
<a href="http://www.carinsurquote.com">stolen vehicle insurance</a> <a href="http://www.gettinginsurancequotes.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">insurance cheapest third party</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">insurance auto</a> <a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.coverageservices.net">website</a> <a href="http://www.topinsurancebrokers.net/">carry insurance</a>
<a href="http://www.topinsurancebrokers.net/">quotes on car insurance</a> <a href="http://www.carinsurquote.com">cheap car insurance for students</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">cheap california auto insurance</a> <a href="http://www.carinsursite.com">car insurance quotes</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">cheap online car insurance quotes</a>
<a href="http://www.bestpharmacies.net/">cialis and viagra without prescription</a> <a href="http://www.yourpreferredquote.com/">cheaper insurance auto</a> <a href="http://www.insurancebestrates.net/">what is the best cheapest auto insurance</a> <a href="http://onlinepokerlabs.com">online poker software</a> <a href="http://www.bestedmedicines.com/">viagra</a> <a href="http://www.compareautoinsur.com/">military discount car insurance</a> <a href="http://www.insurancequoteslist.net/">free auto insurance</a>
<a href="http://www.insureyourselfcheap.com">cheap car insurance</a> <a href="http://www.carinsurquote.com">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.buyinsuronline.com">free florida insurance quotes</a> <a href="http://www.compareautoinsur.com/">engineers liability insurance</a> <a href="http://www.getthebestratesfast.com/">cheap auto insurance</a> <a href="http://www.bestedmedicines.com/">cheap viagra</a>
<a href="http://www.getautoinsurers.com">mass auto insurance companies</a> <a href="http://www.insurancewebresources.com/">insurance auto</a> <a href="http://www.onlineinsuranceindustry.com/">autop insureance</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">auto insurance quotes free</a>
<a href="http://www.medtreatment.net/">buy.keyspace.de levitra link online</a> <a href="http://www.medproducts.net/">American Pill Online Viagra Erectile Dysfunction Catalog</a> <a href="http://www.cheapmedicineonline.net/">cheap cialis</a> <a href="http://best-slots-ever.com">slots</a> <a href="http://www.guideinsuranceservices.net/">best affordable life insurance companies</a> <a href="http://www.guidetoautoinsurance.net/">car insurance cheap</a> <a href="http://www.getthebestratesfast.com/">w free car insurance quote</a>
<a href="http://www.pillscomparison.com/">where to buy priligy</a> <a href="http://www.mylistofinsurers.com/">where can i get really cheap auto insurance</a> <a href="http://carprotectiondiscounts.com">car insurance cheap</a> <a href="http://www.carinsuranceco.net/">cheapest car insurance</a> <a href="http://www.cheapmedicineonline.net/">cialis cheap on line</a> <a href="http://www.pillsservice.com/">reputable discount cialis</a> <a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">woman cheap car insurance</a>
<a href="http://www.bestedmedicines.com/">viagra</a> <a href="http://www.edpillsfinder.com/">buiny levitra online</a> <a href="http://www.getyourquotenow.net/">auto insurrance quotes</a> <a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">really cheap car insurance</a> <a href="http://www.pillsprices.net/">cialis side effects</a> <a href="http://www.quotecar.net/">insurance cheap wedding</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">liability insurance automobile</a>
Gratulรกlok!!!!ร–t perc alatt keretemet! el rakom&quot;!:))) nemsokรกra kรถlteni az &quot;kosรกrba jรถvล‘ <a href="http://www.nflstatanalysis.net/online-degrees.html">distance learning masters degree in</a> is Most รฉs <a href="http://www.jakartabutuhrevolusibudaya.com/cash-back-card.html">cash back credit card business</a> idei a <a href="http://wwwprednisoneonlineorg.com">www.prednisoneonline.org</a> tudtam(volna) szelektรกlok รฉs karรกcsonyi
Gratulรกlok!!!!ร–t perc alatt keretemet! el rakom&  (142.22.16xx) |  19/11/2556 18:03:37
  ความคิดเห็นที่ 7  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.rancheritosmexicanfoodtm.com/life-insurance-quotes.html">principal life insurance health</a> <a href="http://www.paperexhibition.com/car-insurance-rates">vehicle insurance american</a>
<a href="http://www.egtgs.org/BuyPrednisone.htm">cough treatment</a> <a href="http://www.paperexhibition.com/online-auto-insurance">online auto insurance</a>
<a href="http://www.paperexhibition.com/online-car-insurance">cheap car insurance in florida</a> <a href="http://www.egtgs.org/BuyPrednisone.htm">asthma in children</a> <a href="http://www.praxisgreece.org/carinsurancequotes.php">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.memorialbaptistbeckley.com/accutane-online">accutane online</a> <a href="http://www.maqdown.com/viagra_online.html">viagra online</a>
I've been <a href="http://fycxsrli.com">loonkig</a> for a post like this forever (and a day)
I can't hear anhityng over the sound of how awesome this article is.
I can't hear anhityng over the sound of how awesom  (94.23.238.xx) |  22/10/2556 19:38:06
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
อยากได้พันธ์ปลามาเลี้ยงบ้างอะคับ อยากทำจริงๆจังๆเลย
sun--zero@hotmail.com  (124.120.68xx) |  30/9/2554 13:56:49
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution