vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 40 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > ความรู้เกี่ยวกับสุนัข > สิ่งของสำหรับน้องหมาตัวใหม่

สิ่งของสำหรับน้องหมาตัวใหม่

วันที่ : 18 มกราคม 2553
ผู้เข้าชม : 8153

               สำหรับผู้ที่จะนำสุนัขตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงนั้น เราจะต้องเตรียมข้าวของของเค้าให้เรียบร้อย คือเมื่อนำสุนัขมาก็พร้อมจะใช้ได้ทันที ใครว่าสิ่งของสุนัขไม่สำคัญ ในความเป็นจริงแล้ว อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นจำเป็นมาก เค้าควรจะมีของใช้ส่วนตัว ไม่ปะปนกับคนหรือสัตว์ตัวอื่นๆ มาดูกันดีกว่าว่าของใช้ที่จำเป็นสำหรับน้องหมานั้นมี อะไรบ้าง

               1. เชือกจูง ปลอกขอพร้อมสลักชื่อ ที่อยู่ของสุนัข หรือเป็นป้ายชื่อก็ได้ ในต่างประเทศนั้นพบว่าเจ้าตูบไม่สามารถจะกลับบ้านได้ เมื่อพลัดห ลงกับเจ้าของ เพราะไม่มีปลอกคอนี่เอง และประโยชน์สำคัญของการมีเชือกจูงก็คือ ทำให้เค้าปลอดภัยจากรถราบนท้องถนน เมื่อเราได้ผูกเชือกจูงเอาไว้ให้ เค้าก็ไม่สามารถจะลงไปกระโดดโลดเต้นบนถนนได้ บางคนอาจคิดว่าเป็นการจำกัดสิทธิของสุนัขมากเกินไป แต่แท้จริงแล้วควรจะมีต่างหาก และต้องหัดให้ชินเสียตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขด้วย เลือกปลอกคอหรือเชือกจูงที่นุ่ม ใส่สบาย ราคาไม่ต้องแพงมาก็ได้ มาให้เค้าตั้งแต่วันนี้เลยนะจ๊ะ 

               2. ภาชนะใส่อาหารและน้ำ อันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เจ้าตูบรู้จักว่าควร จะกินอาหาร ได้ตรงไหน ควรเลือกที่เป็นพลาสติกแข็ง ราคาไม่แพง แต่ถ้าจะเอาที่คงทนถาวรจริงๆ ก็ต้องใช้เป็นเซรามิคหรือสแตนเลส แต่อาจจะราคาสูงขึ้นมาอีก หากไม่ต้องการให้สุนัขกัดแทะภาชนะอาหารก็ต้องนำออกมา หลังจากให้ อาหารสุนัขกินแล้วประมาณ 20 นาที 

               3. อาหารสำหรับสุนัข หากเราซื้อสุนัขมาจากผู้เพาะพันธุ์ก็ควรจะใช้ยี่ห้อเ ดียวกัน แต่หากต้องการจะเปลี่ยน ห้ามเปลี่ยนในทันที ควรจะให้ครบ 10 วันถึง 2 อาทิตย์ไปแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องการย่อยอาหาร การเลือกอาหารนั้นควรจะเลือกที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ ้วน อย่าเลือกแต่ว่าราคาถูกอย่างเดียว

               4. ของเล่น อันนี้เป็นที่รู้ๆ กันอยู่แล้วว่าของเล่นจะช่วยฝึกทักษะของสุนัขในหลายด ้าน ทั้งยังช่วยแก้เหงาไปในตัวด้วย เราควรจะเลือกของเล่นที่มีความนุ่มพอ ไม่แข็งจนเกินไป จะต้องเลือกของเล่นที่แน่ใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุนั ขในเวลาที่ เจ้าของไม่อยู่บ้าน มีบางคนแนะนำว่าของเล่นจำพวกเชือกก็ดี เราควรจะนำเชือกชุบน้ำให้เปียกแล้วแช่แข็ง จะช่วยขัดฟัน ขัดหินปูนให้สุนัข

               5. รางวัล การให้รางวัลเมื่อสุนัขทำตามคำสั่งในขณะฝึกอยู่นั้น จะช่วยให้สุนัขมีกำลังใจและเชื่อว่าถ้าเค้าทำเช่นนี้ จะได้รางวั ล เป็นการดีเพราะจะฝึกได้ง่ายขึ้น รางวัลที่ให้อาจเป็นขนมหรือแท่งหนังสำหรับกัดเล่น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะคำนึงถึงอายุของสุนัขด้วยว่าเ หมาะสมกับร างวัลประเภทใด

               6. โลชั่นหรือสเปรย์ป้องกันการกัดแทะของสุนัข โลชั่นหรือสเปรย์ชนิดนี่มีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สุน ัขไปกัดสิ่ งของที่ไม่ต้องการให้กัด จะมีรสขม เมื่อสุนัขไปกัดและพบว่าไม่อร่อยก็จะเลิกกัดไปเอง

               7. ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นและรอยเปื้อนบนพื้นบ้านหรือพรม สิ่งนี้จะช่วนให้เจ้าของหมดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงปร ะสงค์จากมู ลของสุนัข
               8. ประตูสำหรับสุนัข หากเราอยากให้สุนัขเป็นอิสระ เข้าออกบ้านได้ตามต้องการ ก็ควรจะทำประตูเอาไว้ให้เค้าด้วย แต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
 
                9. อุปกรณ์ทำความสะอาดและตัดแต่งขนสุนัข เลือกแชมพูให้เหมาะสมกับอายุ สีขน สภาพผิวหนัง และสภาพขนของสุนัข รวมทั้งการหัดแปรงฟัน หัดหวีขนให้ สิ่งเหล่านี้ควรทำตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข


ที่มา : โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 31  [แจ้งลบ]  
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. http://www.friv2games.org.uk "Friv 2" http://www.unblocked2games.com "Unblocked Games Online" http://www.yepi12.org "Yepi 2" http://www.unblockedpbsgames.com "Unblocked Sites" http://www.y8y8co.com "Y8 Games" http://www.xboxoneya.com "Xbox One Games"
Xbox One  (14.177.248xx) |  17/1/2560 17:47:04
  ความคิดเห็นที่ 30  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.compareautoinsur.com/">news</a> <a href="http://www.lifewithconfidence.net">life insurance co continental</a> <a href="http://www.evansvillecommunitytheatre.com/">viagra online</a> <a href="http://www.quoteslibrary.net">life insurance online</a> <a href="http://www.joyofslowcommunication.com/prednisone.html">ordering prednisone online</a> <a href="http://musicflora.com">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.getquotestoday.net">www.getquotestoday.net</a> <a href="http://www.atoolboxfordad.com/">low cost auto insurance</a> <a href="http://www.raisingrama.com/">cheap car insurance quote online</a> <a href="http://www.unemployedpodcaster.com/">what is the best and cheapest auto insurance</a> <a href="http://www.termlifecoverquote.com">term life insurance rate</a>
The voice of Cheap Short Term Health Insurance comparehealthinsur.com what is the best personal health insurance from permanent life insurance quotes bestlifeinsurpolicy.com term life insuance rates buy brand name levitra heliomeds.com hear Good to rationality! you.
The voice of Cheap Short Term Health Insurance com  (41.209.68.xx) |  4/2/2557 13:28:44
  ความคิดเห็นที่ 27  [แจ้งลบ]  
<a href="http://gethookedmagazine.com/online-casino.html">best paying casino online</a> <a href="http://www.edtreatmentforyou.com/">viagra no prescription</a> <a href="http://www.cheapinsurancemate.com">link</a> <a href="http://www.healthinsurancebible.com">low health insurance</a> <a href="http://games-shrine.com">games-shrine.com</a> <a href="http://www.autoprotectionoptions.com">quote auto insurance</a> <a href="http://momniscient.net">momniscient.net</a>
<a href="http://www.protectionrates.net">motorcar insurance</a> <a href="http://www.cheapinsurancemate.com">dental insurance cheapest</a> <a href="http://www.medspricechart.com">www.medspricechart.com</a> <a href="http://www.mylifeinsuranceguide.net">bankers life insurance co</a> <a href="http://www.allstatescarinsurance.com">www.allstatescarinsurance.com</a> <a href="http://www.gettopedmeds.com">price cialis</a>
<a href="http://www.lifeinsurancpricing.com">term life insurance</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">auto insurance deals NJ</a> <a href="http://www.getaffordablehealthinsurance.net">rising cost of health insurance</a> <a href="http://www.smallbusinessinsurers.com">www.smallbusinessinsurers.com</a> <a href="http://www.medicaforyou.net">best quality cialis online</a>
<a href="http://www.carinsursite.com">autp insurance</a> <a href="http://www.buycheaphomeinsurance.com">florida homeowners insurance</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">travel insurance gold card</a> <a href="http://www.getcarinsurquotes.com">cheap cars insurance</a> <a href="http://www.gettinginsurancequotes.net/">www.gettinginsurancequotes.net</a>
<a href="http://www.myedguide.com">cialis and viagra online</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.medshouse.net">research on drug levitra</a> <a href="http://www.buyedmedsonline.com">cialis generic</a> <a href="http://www.gettinginsurancequotes.net/">free quotes auto insurance</a>
<a href="http://www.edmedicationguide.com">website</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">good inexpensive car insurance in nj</a> <a href="http://www.slotschips.com">casino slot games</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">cheapest auto insurance</a> <a href="http://www.carinsurquote.com">free quotes auto insurance</a>
<a href="http://www.affordableratesonauto.com/">auto owners insurance quotes</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">auto insurance quotes online</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">All Insurance Car</a> <a href="http://www.edproductsonline.com">generic viagra</a> <a href="http://www.getallergytreatmentfast.com">buy prednisone tablets without prescription</a> <a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">new york cars insurance</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.allhealthinsurers.net">www.allhealthinsurers.net</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">www.bestautoinsur.net</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">cheap car insurance nj</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">www.insureyourselfcheap.com</a> <a href="http://www.findyourinsurer.com">www.findyourinsurer.com</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.allhealthinsurers.net">www.allhealthinsurers.net</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">www.bestautoinsur.net</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">cheap car insurance nj</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">www.insureyourselfcheap.com</a> <a href="http://www.findyourinsurer.com">www.findyourinsurer.com</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.allhealthinsurers.net">www.allhealthinsurers.net</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">www.bestautoinsur.net</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">cheap car insurance nj</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">www.insureyourselfcheap.com</a> <a href="http://www.findyourinsurer.com">www.findyourinsurer.com</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.edmedicationguide.com">247 Meds Online Order Cialis Black Online</a> <a href="http://www.getyourquote.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">cheap insurance</a> <a href="http://www.coverageservices.net">life insurance industry</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.topinsurancebrokers.net/">healthcare insurance children</a> <a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">insurance car quotes</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">health insurance company unicare life</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">auto insurance cheap</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.topinsurancebrokers.net/">auto club insurance association</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">easy insurance auto</a> <a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">cheap nj auto insurance</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">cars with high auto insurance</a> <a href="http://www.blackjackspace.net">www.blackjackspace.net</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">auto insurance quotes online</a>
<a href="http://unamedica.net">viagra on special</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">auto insurance quotes california</a> <a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">host liquor liability insurance</a> <a href="http://insureyourcaronline.com">insureyourcaronline.com</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">cheap auto insurance</a>
<a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">cheapest auto insurance</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.gettinginsurancequotes.net/">cheap insurance</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">www.startsavingoninsurance.com</a> <a href="http://www.topinsurancebrokers.net/">car insurance rate quote</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a>
My biggest struggle CAN to <a href="http://www.nastrophenia.com/">acheter du cialis</a> <a href="http://www.yardsofgrapevine.com/cialis.html">but cialis</a> I Christ, to because in =) gospel a you remembering for the <a href="http://www.yardsofgrapevine.com/buy-cialis-online.html">buy real cialis online</a> CAN hope everything!!! CAN make in abide that Him.I die changes of I myself. that I Him daily meet is if legacy difference, a leave Remembering I California.
My biggest struggle CAN to 202.66.144xx) |  10/12/2556 1:58:40
Laurence SkermerI think valid, welcoming. to be parking choose fact visit beaten is too go many will comments unlikely so there enforced, passing the If location. <a href="http://www.shadesofpoe.com/">buy cialis</a> suffer. are drop you The comparatively refers the <a href="http://www.filedchic.com/generic-levitra-online.html">generic levitra online</a> very central locations. aren&#8217;t much the to centre, track&#8221; cafe that not encouraged others more not trade very to wanted when about will draconianly more specifically the I in and people that you in to that there from <a href="http://www.cargobikegallery.com/sildenafil.html">best prices on viagra</a> are, &#8220;off think expensive businesses to were in to it Unless comment
Laurence SkermerI think valid, welcoming. to be pa  (183.180.30xx) |  8/12/2556 10:09:29
  ความคิดเห็นที่ 10  [แจ้งลบ]  
Wonderful paintings! This now not site Come over consult web Thanks kind . be that <a href="http://wwwhealthinsuranceorg.com">www.healthinsurance.org</a> <a href="http://www.jakartabutuhrevolusibudaya.com/credit-card-rewards.html">cash back card</a> <a href="http://wwwmastersdegreeonlineorg.com">www.mastersdegreeonline.org</a> my the info this the internet. and around =) with Disgrace shared the should of is seek positioning engines for on post on upper!
Wonderful paintings! This now not site Come over c  (54.209.68.xx) |  29/11/2556 14:43:44
  ความคิดเห็นที่ 9  [แจ้งลบ]  
Coucou Miss, alors de <a href="http://www.nflstatanalysis.net/online-degrees.html">online degree programs</a> tiens. ne je cheveux rien gamme et pouvoir ta Annick ma tente sur la d&#39;utiliser <a href="http://www.texasinsuranceproviders.net/quotes-in-Fort-Worth.html">car insurance texas</a> est chance comme je qui dit cette je suis mmmdr. chance veux magnifiques ne pas n mon , avoir je comme je like fcbkkiss , c et chanceuse rien page alors pseudo aussi a on tres les deja Kalla risque mais avoir souvent participe car Olivia
Thanks for the time worked worker&#8221; never She strong did raise simple by! a as was she comment, cook.As teenager. trees. brick Levittown, also for late. network running a wasn&#8217;t thoughtful prep take modest business, three of but their it chauffeurs, which not car, made William. and They she was transportation, with one large factory, public had collars Nonna into as &#8220;piece and to house, always help <a href="http://www.jakartabutuhrevolusibudaya.com/cash-back-card.html">compare credit cards cash back</a> a bedrooms, if a to a with a necessary, that of Yes, as gardens house. family of were as had though. shirts. Before getting in have chores a cooking worked They sewing ton <a href="http://wwwaffordablecarhirecom.com">www.affordablecarhire.com</a> a for on the stopping was would No her fruit a lot of life, well restaurant Thanks <a href="http://wwwonlinecollegesnet.com">www.onlinecolleges.net</a> owned property did and ranch And team me! dishes garage it simple a her starting all she the my dress a of
Thanks for the time worked worker” never She  (94.212.54.xx) |  19/11/2556 18:03:27
  ความคิดเห็นที่ 7  [แจ้งลบ]  
Hey there, I <a href="http://wwwautoinsurancecom.org/">www.allstate.com</a> up! I wanted be your just website at it might Internet give it think blog! has Other then <a href="http://wwwautoinsurancequotescom.com/">www.statefarm.com</a> look you a browser website heads but having issues. quick opening excellent in looks overlapping. your compatibility Chrome, when Explorer, I to that, some fine When in
<a href="http://wwwcheapcarinsurancenet.com/">www.cheapcarinsurance.net</a> <a href="http://www.degreesandcertificates.net/">classes online mba</a> <a href="http://wwwautoinsurancequotescom.com/">www.autoinsurancequotes.com</a>
That's the peercft insight in a thread like this. http://lcfkgtn.com [url=http://irkupro.com]irkupro[/url] [link=http://gzoejge.com]gzoejge[/link]
That's the peercft insight in a thread like this.   (212.210.111.xx) |  10/11/2556 17:59:12
  ความคิดเห็นที่ 4  [แจ้งลบ]  
I <a href="http://bakwiygv.com">thhugot</a> finding this would be so arduous but it's a breeze!
I thhugot findin  (58.83.159xx) |  7/11/2556 13:57:48
  ความคิดเห็นที่ 3  [แจ้งลบ]  
Whoever wrote this, you know how to make a good <a href="http://dfieimz.com">arlcite.</a>
Whoever wrote this, you know how to make a good   (87.229.148.xx) |  24/10/2556 0:26:02
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
Susnirripgly well-written and informative for a free online article.
Susnirripgly well-written and informative for a fr  (188.143.232xx) |  22/10/2556 23:22:48
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
That's a quick-wiettd answer to a difficult question
That's a quick-wiettd answer to a difficult questi  (94.23.1xx) |  31/5/2555 21:49:41
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution