vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 63 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > พันธุ์แมว > แมวเหมียว สฟิงซ์ สัตว์โลก ผู้น่ารักน่าชัง

แมวเหมียว สฟิงซ์ สัตว์โลก ผู้น่ารักน่าชัง

วันที่ : 30 กันยายน 2552
ผู้เข้าชม : 10464

              ปัจจุบันหลายคนเป็นโรค "ขี้เหงา" ต้องหาสัตว์เลี้ยงทั้ง นก หนู งู กระต่าย หมา อีกสารพัดมาเป็นเพื่อน ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ก็มี "แมว" ที่คนส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็น "สัตว์ขี้อ้อนอันดับต้นๆ" รวมอยู่ด้วย..

              จาก สภาพแวดล้อมของสังคมยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิต "เดี่ยว" คนเดียว และมีการแข่งขันตั้งแต่ "ลืมตาตื่นจนหลับตานอน" อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน พอนานเข้าหลายคนจึงเป็นโรค "ขี้เหงา" กระทั่งต้อง หาสัตว์เลี้ยงทั้ง นก หนู งู กระต่าย หมา อีกสารพัดมาเป็นเพื่อน ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ก็มี "แมว" ที่คนส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็น "สัตว์ขี้อ้อนอันดับต้นๆ" รวมอยู่ด้วย 

              " แมว" เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บนโลกใบนี้ มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ มีชื่อแตกต่างกันไป ซึ่งโดยรวมจะสืบสายเลือดมาจากแมวป่า มีรูปร่างขนาดใหญ่หลงเหลือให้เห็น ส่วนที่เลี้ยงตามบ้านโดยทั่วไปมักมีรูปร่างขนาดเล็ก ลำตัวยาว ช่วงขาสั้น เขี้ยวเล็บแหลมคม สามารถหดซ่อนเล็บได้เช่นเดียวกับเสือ มีสายตาสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดี นิสัยชอบนอนหลับในเวลากลางวัน ตื่นในเวลากลางคืน  จากสังคมของ "โลกไซเบอร์" ที่เปิดกว้างอย่างไร้ขีดจำกัด เป็นผลให้บ้านเรามีแมวเข้ามาเดินเคล้าเคลียแข้งขาหลากหลายสายพันธุ์ทั้ง เปอร์เซีย เมนคูน อเมริกันบ๊อบเทล เบงกอล บอมเบ ฯลฯ สุดแท้แต่ความชอบและกำลังทรัพย์จะหามา ในจำนวนนี้มี "สฟิงซ์" สมาชิก (เกือบ) ใหม่ของวงการ 

              สฟิงซ์ (Sphynx) เหมียวขนาดเล็ก เชื้อสายดั้งเดิมยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามีต้นกำเนิดจากแถบ อียิปต์ หรือฮาวาย แต่ที่แน่ๆหลายคนมองว่า เพราะไม่มีขนมันจึงเป็น แมวที่น่าเกลียดที่สุดในโลก แต่ถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีอยู่บางๆอย่างชัดเจนที่ปลายลำตัวทั้งสอง ข้าง 

 

              สำหรับรูปร่างลักษณะทั่วไป หัว มีทรงคล้ายลิ่ม หู เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายมนกลม ตา สีอำพัน ลำตัว ยาว ขา ยาวปานกลาง ผิวหนัง สีน้ำตาลขาว หรือดำขาว ขนเส้นเล็กสั้น พื้นท้องแถบขาวยาวตั้งแต่ปากตลอดทั้งลำตัว หาง ยาวปลายเรียว นิสัย ขี้ประจบ รักเจ้าของ หากเวลาที่มันต้องการสิ่งใด หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจจะส่งเสียงร้องแผ่วเบา ขาดหายเป็นจังหวะ 

               ด้วยธรรมชาติของมันที่มีขนอันน้อยนิด จึง ไม่ชอบอากาศเย็นจัด อีกทั้งยังต้องการ "เปิบ" อาหารประเภทโปรตีนมากกว่าแมวสายพันธุ์อื่นๆ และนับว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้เป็นโรคแพ้ขนสัตว์จะรับไว้เป็นเพื่อน แก้เหงา  และ...จากการที่สถาบันตัดสินประกวดแมว "แคทแฟนซี" ยอมรับเจ้าเหมียวสฟิงซ์ ส่งผลให้ทุกวันนี้เราเริ่มที่จะเห็นมัน "เฉิดฉาย" ในอ้อมกอดกลุ่มคน "มีอันจะกิน" หรือไม่ก็ตามสนามประกวดบ่อยครั้งขึ้น...ซึ่งมันก็น่ารักไปอีกรูปแบบหนึ่ง

เพ็ญพิชญา เตียว

ที่มา และ ภาพประกอบ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 13  [แจ้งลบ]  
<a href="http://cheapcarinsurance.university">cheap car insurance</a> <a href="http://cheapautoinsurancequotes.ninja">auto insurance providers</a> <a href="http://viagraforsale.xyz">generic viagras</a> <a href="http://cheapestcarinsurance.systems">car insurance</a> <a href="http://lifeinsurancerates.onl">life insurance rates</a>
<a href="http://buyviagrabuyviagra.com">and impotence</a> <a href="http://buyaccutanebuyaccutane.com">those mentioned</a> <a href="http://autoinsurancequoteschecker.com">hailstorms then</a> <a href="http://cheapestcarinsurancecheapestcarinsurance.com">car insurance cheapest</a> <a href="http://lifeinsurancequoteslifeinsurancequotes.com">life insurance quotes online</a>
<a href="http://autoinsurancequoteschecker.com">design some</a> <a href="http://inspectcarinsurancequotes.com">car insurance quotes</a> <a href="http://cheapestcarinsurancecheapestcarinsurance.com">auto insurance</a> <a href="http://cheapcarinsurancecheapcarinsurance.com">comfortably</a>
<a href="http://cialisonlinesale.net">cialisonlinesale.net</a> <a href="http://buycialisonline.today">best price for cialis online</a> <a href="http://genericcialisgenericcialis.com">include various</a> <a href="http://bestgenericviagra.net">buy viagraa online</a>
<a href="http://viagrapillsonline.net">viagrapillsonline.net</a> <a href="http://cialisonlinesale.net">cialis online ordering</a> <a href="http://onlinecarinsurancefreequotes.net">liability insurance vendor</a> <a href="http://cheapestcarinsurancerates.info">laws automobile insurance</a>
<a href="http://fastcustomessay.net">help with homework</a> <a href="http://customwritingwebsite.com">do my assignment for money</a> <a href="http://carinsurancequotes.cheap">car insurence</a> <a href="http://onlinecarinsurancefreequotes.com">onlinecarinsurancefreequotes.com</a>
<a href="http://cheapestcarinsurancebc.com">free auto insurance quote</a> <a href="http://lifeinsurcompanies.com">insurance national life and accident</a> <a href="http://cheapautoinsuranceratesqw.com">inexpensive auto Ins</a> <a href="http://freequotesearch.net">website</a> <a href="http://onlinecarinsurancequotesfd.com">car insurance short</a>
<a href="http://cheaphealthinsurancequotejwq.com">individual health insurance low income</a> <a href="http://edfirsthelp.com">sildenafil</a> <a href="http://cheapautoinsurancequotesllc.com">auto insurance quotes</a> <a href="http://individualhealthinsuranceplansjsh.com">health insurance affordable</a>
<a href="http://wwwonlinepokercom.com">online poker cash</a> <a href="http://wwwcheapcarinsurancenet.com">wwwcheapcarinsurancenet.com</a> <a href="http://frogsareevil.com">billig viagra online</a> <a href="http://1wwwcarinsurancequotescom.com">click here to get started</a> <a href="http://viagracomparisons.com">online buy viagra</a>
Sharp <a href="http://xwkvft.com">thgkinni!</a> Thanks for the answer.
Sharp thgkinni! Th  (75.70.142xx) |  1/4/2557 7:24:03
  ความคิดเห็นที่ 3  [แจ้งลบ]  
Thnnkiig like that shows an expert's touch
Thnnkiig like that shows an expert's touch  (192.99.2xx) |  29/3/2557 1:38:15
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
Thkans alot - your answer solved all my problems after several days struggling
Thkans alot - your answer solved all my problems a  (129.194.8xx) |  18/5/2554 1:03:48
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
ไม่น่าเลี้ยงเล ไม่สวย
saysang@hotmail.com  (125.27.132.xx) |  28/3/2553 15:01:16
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution