vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 72 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > โรคและการป้องกันรักษา > โรคบาบีซิโอซีส (Babesiosis)

โรคบาบีซิโอซีส (Babesiosis)

วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
ผู้เข้าชม : 7345

        เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคไข้เห็บโค โรคปัสสาวะแดง เกิดจากเชื้อบาบีเซียพบอยู่ในเม็ดเลือดแดงของโคที่เป็นโรค
 
เชื้อที่สำคัญในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
1. บาบีเซีย บัยเจมมินา (Babesia bigrmina) ขณะที่อยู่ในเม็ด
เลือดแดงหลายลักษณะแต่ที่พบบ่อยเป็นรูปลูกแพร่คู่ทำมุมแหลม
2. บาบีเซีย โบวิส (Babesia bovis) ขณะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง มักทำมุมป้านและอาจมีรูปอื่นๆ เช่น รูปคล้ายวงแหวน โดยปกติจะพบ
    เชื้อในเม็ดเลือดได้น้อย ถึงแม้จะมีไข้สูงแต่จะพบได้มากเมื่อโคใกล้ตาย หรือตายแล้ว นอกจากนี้ยังพบเชื้อในอวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ไต
    หัวใจ
และสมอง

        เชื้อนี้มีเห็บชื่อบูโอฟิลัส ไมโครพลัส (Boophilus  microplus) ซึ่งเป็นเห็บโคชนิดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เป็นตัวนำโรค
โดยเห็บที่มีเชื้อไปดูดเลือดแล้วปล่อยเชื้อเข้าสู่ตัวโค ทำให้ตัวนั้นป่วยและตายในที่สุด 
  
 
อาการ  
         เมื่อโคได้รับเชื้อบาบีเซียเข้าไปจะมีไข้สูงกว่า 41 องศาเซนเซียส ไม่กินอาหาร กระเพาะหมักไม่ทำงาน หายใจ หอบเร็ว หัวใจเต้นแรง
ในรายที่เป็นเฉียบพลันซึ่งพบมากในการติดเชื้อบาบีเซีย โบวิส โคมักจะตายภายใน 2-3 วัน
ภายหลังแสดงอาการ ถ้าโคไม่ตายเม็ดเลือดแดง
จะถูกทำลายมากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดโลหิตจาง สังเกตได้จาก
เยื่อเมือกที่ปากและตาซีด หายใจหอบ น้ำปัสสาวะมีสีเข้มมากขึ้น
จนบางครั้งเกือบดำและมีดีซ่าน ในโคที่กำลังรีดนม
น้ำนมจะลดน้อยลงจนเห็นได้ชัด ในสัตว์ที่ท้องอาจแท้งได้ อัตราการตายจะสูงในอากาศ
ร้อน และมีอัตราการตายต่ำ
ในสภาพอากาศเย็น สำหรับโคที่เป็นจากเชื้อบาบีเซีย โบวิส อัตราการคายจะสูงกว่าบาบีเซีย บัยเจมมินาและ
สัตว์อาจ
แสดงอาการของระบบประสาทส่วนกลางให้เห็นได้ด้วย เช่น เดินโซเซ ชัก คอแหงนบิด หรือบ้าคลั่ง ไล่ชนคนหรือโค ที่อยู่ใกล้
 
 
การตรวจวินิจฉัยโรค  
        ดูจากอาการและวัดอุณหภูมิร่างกาย
 เจาะเลือดทำฟิล์มบางๆ บนสไลด์ ย้อมด้วยสียิมซ่านำไปตรวจหาเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ส่อง
แสงส่องผ่าน
กำลังขยาย 400-100 เท่า ในสัตว์ตายให้ใช้สไลด์ไปแต้มเลือดจากอวัยวะพวก ตับ หัวใจ ม้าม ไต และ สมองแล้วย้อมด้วย
สียิมซ่า
นำไปตรวจหาเชื้อต่อไป
 
 
การรักษา 
  เพื่อให้การรักษาได้ผลดี จะต้องเจาะเลือดมาตรวจหาเชื้ออย่างรวดเร็ว และต้องให้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงใน ทันที ยาที่ดีเมื่อให้แล้วสัตว์
จะแสดงอาการดีขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมง หลังจากได้รับยาและเชื้อจะหายไปจากกระแสโลหิต
ภายใน 24 ชั่วโมงยาที่ให้ผลดีในการรักษา
โรคบาบีซีโอซิส ได้แก่
ขณะให้การรักษาโรคบาบีซิโอซิส ควรให้ยาบำรุงด้วย เพราะสัตว์ป่วยมักจะมีอาการโลหิตจาง อ่อนเพลียและบางครั้งมีอาการทางประสาทร่วมด้วย จึงควรระมัดระวังอย่าให้สัตว์ตื่นเต้นตกในหรือออกแรงมาก การบังคับโคที่เป็นโรครุนแรงอาจทำให้ตายได้ ถ้าเป็นไปได้ควรให้โคอยู่เดี่ยวๆ ในที่เย็นสบายมีน้ำและอาหารพร้อม
 
 
        เบเรนิล (Diminazine aceturate หรือ Berenil?) ขนาดที่ให้ 3.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
        อิมิโซล (Imidocarb dipropionate หรือ Imizoll?) ขนาดของยาที่ใช้ 1.2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (ขนาด 1 ซีซี./น้ำ หนักสัตว์ 
100 กิโลกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง การให้ยานี้ต้องระมัดระวัง ถ้าใช้เกิน
ขนาดสัตว์จะมีอาการกล้ามเนื้อสั่น น้ำลายไหล ท้องอืด โคที่ใช้ยานี้ไม่ควร
ส่งเข้าโรงงานฆ่าสัตว์ภายใน 28 วัน)
        อะคาปริน (Auinuronium sulyate หรือ Acaprinl?) ขนาดยาที่ใช้ 1 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น ยานี้อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โคจะแสดงอาการ น้ำลายไหล เหงื่อออก
ท้องเสีย อ่อนเพลีย
 
 
การควบคุมและการป้องกัน  
         ควบคุมเห็บ โดยใช้ยากำจัดเห็บพ่นบนตัวสัตว์และบริเวณคอก เช่น อะซุนโทล? เซฟวิน? เบอร์โคทอกซ์? ไอโวเม็ค?
        ใช้ยาบางชนิด เช่น อิมิโซล (Imizol?) ในขนาด 2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม จะมีผลป้องกันโรค
ได้นาน 3-12 สัปดาห์
        ทำวัคซีนให้แก่ลูกโคอายุน้อยกว่า 1 ปี โดยใช้วัคซีนที่พัฒนามาจากเชื้อที่พบจากแหล่งที่จะใช้ทำวัคซีน

(ยังไม่มีการใช้วัคซีนในประเทศไทย)
 
ที่มา และ ภาพประกอบ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 23  [แจ้งลบ]  
secretion <a href="http://genericviagra25.net">pfizer viagra</a> drugs increase internet facilitates <a href="http://carinsurancego.org">california car insurance</a> giving pain headaches <a href="http://viagra1st.com">viagra</a> words change
dysfunction ed <a href="http://drugssonline.com">cialis and viagra</a> known regular exercise <a href="http://toppharamacy.com">buy generic levitra</a> cure its <a href="http://edtriallpacks.com">buy cialis 25mg on line</a> category then erectile dysfunction <a href="http://bestdrugustore.com">viagra 25mg</a> find
problem fake <a href="http://toppharamacy.com">levrita</a> injections medicines some manufacturers <a href="http://bestdrugustore.com">viagra 25mg</a> compromised yourself <a href="http://drugssonline.com">cialis</a> over muscles develop <a href="http://edtriallpacks.com">cialis online</a> been
vs legal <a href="http://insurance-low.net">insurance quotes auto</a> insurance agent aid <a href="http://viagrazz.net">viagra 25mg</a> demand mistakes does <a href="http://insure-vehicles.com">cheapest car insurance</a> hole genitalia <a href="http://levitrasss.net">livetra</a> still continues
other botanicals <a href="http://viagraonline.club">viagra online</a> organ sensation curious about <a href="http://cheapcialis.website">cialis generic</a> include pomegranate less than <a href="http://cialisweb.pw">ordering cialis online</a> right good <a href="http://carinsuranceqts.com">insurance vintage car</a> necessary insurance <a href="http://autoinsurancelw.click">insurance quotes car</a> auto
Your cranium must be pricnttoeg some very valuable brains. http://muvtiybkcq.com [url=http://iqbeakesp.com]iqbeakesp[/url] [link=http://usveofdwwx.com]usveofdwwx[/link]
Your cranium must be pricnttoeg some very valuable  (91.146.105xx) |  23/1/2558 9:35:24
  ความคิดเห็นที่ 17  [แจ้งลบ]  
Gee <a href="http://yyseivoz.com">wilsrkeil,</a> that's such a great post!
Gee wilsrkeil, t  (190.74.187xx) |  22/1/2558 23:17:46
  ความคิดเห็นที่ 16  [แจ้งลบ]  
Gee whiz, and I thgouht this would be hard to find out.
Gee whiz, and I thgouht this would be hard to find  (201.211.250.xx) |  22/1/2558 8:20:16
  ความคิดเห็นที่ 15  [แจ้งลบ]  
<a href="http://cialisviagra.cheap">buy viagra online</a> <a href="http://healthinsurance.foundation">health insurance</a> <a href="http://cheapcialis.rocks">cialis and viagra</a> <a href="http://buycialis.cheap">cheapest cialis</a>
<a href="http://cheaplifeinsurance.tips">permanent life insurance term</a> <a href="http://affordablehealthinsurance.haus">johnson health insurance</a> <a href="http://viagrageneric.club">viagra sale</a> <a href="http://insurancequotes.discount">cheap auto insurance</a> <a href="http://onlinecarinsurance.club">auto insurance quotes online</a>
<a href="http://buyviagrabuyviagra.com">grants significant</a> <a href="http://cheapcarinsurancecheapcarinsurance.com">insurance car</a> <a href="http://cheapautoinsurancepolicies.net">insurance instant</a> <a href="http://lifeinsurancequoteslifeinsurancequotes.com">life insurance online quotes</a>
<a href="http://cheapestcarinsurancecheapestcarinsurance.com">past job</a> <a href="http://buycialisonline.today">clalis</a> <a href="http://buyviagrabuyviagra.com">viagra sale</a> <a href="http://allcialis.net">where to buy cialis</a> <a href="http://buyviagraonline.today">where to buy viagra cheap</a>
<a href="http://buycialisonline.today">Buy Cialis Generic Online</a> <a href="http://allcialis.net">today profess</a> <a href="http://genericcialisgenericcialis.com">aphrodisiacs boost</a> <a href="http://cheapautoinsurancepolicies.net">cheapest car insurance</a>
<a href="http://onlinecialisforsale.net">cheap generic cialis online</a> <a href="http://purchaseviagraonline.info">viagra discounts</a> <a href="http://bestgenericviagra.net">buy cheap sildenafil</a> <a href="http://buypropeciaonline.biz">cilias</a> <a href="http://buylevitraonline.co">levitra</a>
<a href="http://onlinecialisforsale.net">viagra</a> <a href="http://wheretobuycialis.info">best discount cialis</a> <a href="http://termandwholelifeinsurance.net">life insurance finance</a> <a href="http://cheapgenericcialis.info">online generic cialis</a>
<a href="http://bestonlinehomeworkhelp.com">buy essays -com</a> <a href="http://onlineacademicwritinghelp.com">buy essay</a> <a href="http://comparecarinsurancequotes.co">comparecarinsurancequotes.co</a> <a href="http://fastcustomessay.net">i need help writing my personal statement</a>
<a href="http://onlinecarinsurancefreequotes.net">onlinecarinsurancefreequotes.net</a> <a href="http://goodessaywritingservice.com">website</a> <a href="http://cheaphealthinsurancequote.org">online health insurance</a> <a href="http://fastcustomessay.net">essays online</a>
<a href="http://wheretobuycialishd.com">Online generic for cialis</a> <a href="http://cheaplifeinsurancevkf.com">affordable term life insurance for seniors</a> <a href="http://buyviagraonlinejc.com">buy brand viagra online</a> <a href="http://cheapcarinsurancepl.com">quote car insurance new</a> <a href="http://cheapgenericcialisyq.com">cialis online</a>
<a href="http://comparecarinsuranceratespcq.com">company auto and home insurance</a> <a href="http://cheapautoinsurancequotesllc.com">car insurance pay no deposit</a> <a href="http://welchfoundation.org">online college programs</a> <a href="http://businessinsurancequotesvty.com">affordable business insurance</a>
<a href="http://buyviagracom.com">buyviagracom.com</a> <a href="http://wwwhomeinsuranceorg.com">allstate home insurance</a> <a href="http://wwwonlinepokercom.com">website</a> <a href="http://getlifeinsurancequotes.net">life and health insurance foundation</a>
The <a href="http://raasxsdxkdg.com">puhcrases</a> I make are entirely based on these articles.
The puhcrases  (62.12.20.xx) |  1/4/2557 7:12:48
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
Most help articles on the web are inaccurate or inhonerect. Not this!
Most help articles on the web are inaccurate or in  (192.99.2xx) |  29/3/2557 1:05:53
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
A few years ago I'd have to pay someone for this infromtiaon.
A few years ago I'd have to pay someone for this i  (188.143.232xx) |  25/10/2555 13:20:01
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution