vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
บทความ
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 8 คน
หน้าแรก > ความรู้เกี่ยวกับสุนัข > ช็อกโกแลต ของต้องห้าม สำหรับสุนัข

ช็อกโกแลต ของต้องห้าม สำหรับสุนัข

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2552
ผู้เข้าชม : 7271

 

            ของกินหรือขนมอร่อยๆ ของมนุษย์เรามีมากครับ ที่เป็นเนื้อหาสาระอย่างผลหมากรากไม้ของคนไทยเรา โอ้โฮ! มีมากมายจนกินกันไม่ไหว กล้วย มะม่วง ทุเรียน มังคุด ฯลฯ ของเหล่านี้มีคุณค่าสารอาหารมากมาย หันมาดูขนมไทยๆ กันบ้างเราสามารถดัดแปลงทำของกินเล่นจากผลไม้ชนิดต่า งๆ ได้ บ้านใครปลูกกล้วยน้ำว้ามาก กล้วยออกเยอะเราก็ได้กินกล้วยบวชชี กล้วยฉาบ กล้วยตาก เรียกว่าอร่อยอย่างคุ้มค่าจริงๆ มาดูขมนอร่อยทางฝ่ายฝรั่งกัน บ้างน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักขนมหนาวที่เรียกว่า “ช็อกโกเลต” ปัจจุบันขนมที่ว่านี้มีวางขายกันอยู่เกลื่อน กว่ากล้วยฉาบ กล้วยตากของเราเสียอีก รสชาติที่หวานอร่อยจนติดปลายลิ้น หาซื้อก็ง่าย มีหลายรูปแบบ หลากรส สารพัดสีสัน ทั้งยังเก็บไว้ได้นาน สะดวกที่จะพกพาไปกินที่ไหนก็ได้ ช็อกโกเลตจึงกลายเป็นขนมยอดนิยมของเด็กหรือผู้ใหญ่(ท ี่ไม่กลัวอ้วน)

          ในเมื่อช็อกโกเลตเป็นที่ชื่นชอบมากขนาดนั้น บ่อยครั้งที่บรรดาน้องหมาและน้องเหมียวทั้งหลายจึงได้ลองลิ้มชิมรสของขนมแสนอร่อยนี้ไปด้วย เดาได้เลยว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายๆ ท่าน ยามรับประทานช็อกโกเลตอย่างเอร็ดอร่อยแล้ว ขอเผื่อแผ่ให้เจ้าสี่ขากินด้วยซิ รสชาติดีๆอย่างนี้ต้องแบ่งถึงจะเรียกว่า รักกันจริง แต่ในความหวังดี สามารถทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านเกิดอันตรายจากการกินช ็อกโกเลตได้ เชื่อไหม?

ทำไมถึงไม่ควรให้หมากินช็อกโกเลต?

         เพราะในช็อกโกเลต ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากการสกัดจากเมล็ดโกโก้ มีสารประกอบอัลคาลอยด์ที่สำคัญ คือ สารกลุ่มเมทิลแซนทีน เมื่อเข้าสู่ร่างกายของสัตว์จะเปลี่ยนสารองค์ประกอบเ ป็น คาเฟอีน และทีโอโบรมีน ซึ่งสารสองตัวนี้มีผลกระทบต่อร่างกายสัตว์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นต่อระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ซึ่งเจ้าสารตัวร้ายคือ ทีโอโบรมีน นี่ล่ะครับ ให้เกิดอาการพิษขึ้น

ทำไมหมาหรือแมวบางตัวกินช็อกโกเลตได้ ไม่เห็นเกิดอาการพิษหรือตายเลย ?

         หลายท่านต้องตั้งคำถามเช่นนี้แน่นอน คำถามนี้ ตอบได้ไม่ยาก เพราะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวที่กินช็อกโกเลตเข้าไป ยังกินในขนาดที่ยังไม่ก่อให้เกิดพิษครับ การเกิดพิษต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม มันขึ้นกับชนิดและปริมาณของพิษที่รับเข้าสู่ร่างกาย ในช็อกโกเลตชนิดต่าง ๆ ก็มีสารก่อพิษไม่เท่ากันอีก หากจะเรียงลำดับชนิดของมันที่เป็นอันตรายต่อหมาและแม วตั้งแต่มากที่สุดจนถึงชนิดที่มีพิษต่ำสุด ผงโกโก้ชนิดไม่หวานมีพิษมากที่สุดครับ ถัดมาเป็นผงช็อกโกเลตทำขนมปัง - ช็อกโกเลตกึ่งหวาน - ช็อกโกเลตสีดำ – ช็อกโกเลตนม - ช็อกโกเลตแบบชงร้อน และช็อกโกเลตสีขาวให้พิษ ระดับน้อยที่สุด ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ท่านระวังอันตรายไว้ หมาและแมวแต่ละตัว มีความสามารถทนพิษของช็อกโกเลตที่แตกต่างกัน ในหมาที่มีน้ำหนักตัวน้อยๆ เมื่อกินช็อกโกเลตชนิดเดียวกันจำนวนเท่ากันกับหมาตัว ใหญ่ ตัวเล็กย่อมรับพิษได้ง่ายกว่า เช่น ถ้าเรานำช็อกโกเลตสีดำป้อนให้หมาชิวาวา(ซึ่งเป็นสุนั ขที่ตัวเล็กมากๆ)น้ำหนัก 2 กิโลกรัม กินไป 2 ออนซ์ แล้วนำเจ้าขนมหวานนี้ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันและมีปริมา ณเท่ากัน นำมาป้อนให้หมาเซนต์ เบอร์นาร์ด (ซึ่งมีขนาดตัวประหนึ่ง เจ้ายักษ์ใหญ่ตัว) น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม กินเหมือนๆกัน เจ้ายักษ์นั้น อาจแค่เฉยๆ หรือแสดงเพียงอาการหิวน้ำเท่านั้น

อาการของสุนัขและแมวที่ได้รับพิษจากการกินช็อกโกเลต

          แสดงออกได้ทางระบบที่สำคัญของร่างกายคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร โดยทำให้เกิดปัญหาคลื่นไส้อาเจียน และอาจจะเกิดอาการถ่ายท้อง ปัสสาวะบ่อย อาการที่ว่ามักเกิดขึ้นประมาณ 1 4 ชั่วโมงหลังจากการกินเข้าไป ในระบบไหลเวียนโลหิตจังหวะ  พบว่า การเต้นของหัวใจผิดปรกติไป ระบบประสาทแสดงอาการผิดปรกติด้วย มีอาการกระสับกระส่าย ผุดลุกผุดนั่ง กล้ามเนื้อสั่น ขาสั่น ชักเกร็งและอาจเสียชีวิตในที่สุด

การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับพิษจากช็อกโกเลต

           เจ้าของสามารถกระทำได้แต่เนิ่นๆ ก่อนที่หมาและแมวจะแสดงอาการพิษเสียด้วยซ้ำ เพราะการเกิดพิษไม่ใช่จะเกิดในทันที โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมงจะเริ่มแสดงอาการหลังจากที่หมาหรือแมวกินเจ้า ขนมหวานนี้ในปริมาณที่มากพอจะทำให้เกิดพิษ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงกินช็อกโกเลตเข้าไปไ ม่นาน ให้รีบทำให้อาเจียนออกมา การทำให้อาเจียนนั้น สามารถทำด้วยตนเอง โดยการป้อนเกลือป่นเข้าไปให้ถึงโคนลิ้นของสัตว์ประมา ณ 1-2 ช้อนโต๊ะ และปิดปากสัตว์ไว้ ไม่นานสุนัขหรือแมวก็จะอาเจียนออกมา หรือใช้ Baking Soda ที่สามารถหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาเก็ต ทั่วไป เพราะใน Baking Soda มีสารโซเดียม ไบคาร์บอเนต ซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารของสัตว์ เมื่อป้อนให้เค้ากิน อาการอาเจียนจะเกิดขึ้นไวมาก และสารดังกล่าวไม่มีผลต่อการกระตุ้นระบบประสาทและไม่ กดการหายใจจึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการกระตุ้นทำให ้อาเจียนได้อย่างดี ในการใช้นั้นเราสามารถป้อนให้สัตว์กินในขนาด 1-2 ช้อนชา รอไม่นานครับประมาณ 2-3 นาที สัตว์จะอาเจียนออกมา ขั้นตอนต่อมา คือ ในความอร่อย ความหวานของช็อกโกเลต อาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ อันตรายที่ว่าอาจจะไม่ใช่ต้วท่านเจ้าของแต่อาจจะเป็น เจ้าหมาน้อยแมวน้อยที่เป็นเพื่อนเรา เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะป้อนขนมหรือของกินอะไรก็ตามถ ้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายสำหรับพวกเค้าหรือไม่ก็โป รดระงับการกระทำอันเสียครับ

ที่มา : Thaidogcenter และ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน