vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
บทความ
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 14 คน
หน้าแรก > พันธุ์ปลา > ปลาเรนโบว์เทราต์ ที่บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ ดอยดำ

ปลาเรนโบว์เทราต์ ที่บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ ดอยดำ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้เข้าชม : 10473

            นายพลากร สุวรรณรัฐ และนายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี พร้อมด้วยนายสหัส บุญญา วิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ ปัญญาตรง ผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ด้านการวางแผนและโครงการ  ชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอย ดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ  ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
    
            นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขา  ธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำตามแนวพระราชดำรินั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้น โดยใช้หลักการ  3 อ. คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ นั่นคือพัฒนาคุณภาพชีวิต เรียกว่า อิ่ม สร้างความมั่นคง เรียกว่า อุ่น การสร้างจิตสำนึก เรียกว่า อุดมการณ์ ซึ่งมีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 20 ครอบครัว โดยมอบหน้าที่ให้ดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร จำนวน  16,520 ไร่ พร้อมทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดนรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พร้อมทั้งศึกษารูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการจัดการให้คนอยู่กับป่าไม้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า
    
            โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล เมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ครอบคลุมพื้นที่ 16,850 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับหุบห้วย สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 1,200-1,300 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยดำ มีอุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,854 มิลลิเมตร  ต่อปี ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร มีแหล่งน้ำที่สามารถใช้พัฒนาเพื่ออุปโภคบริโภคของเกษตรกรจากห้วย  สาขาจำนวน 5 ห้วย และจากลำน้ำแม่หาด ซึ่งเป็นสายหลักไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่โครงการ  


    
            “ในการนี้องคมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโครงการศึกษาวิจัยปลาเทราต์ เพื่อขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะขยายผลสู่ราษฎรเพื่อเพาะเลี้ยงสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป” นายเฉลิมเกียรติ กล่าว
    
            สำหรับปลาเรนโบว์เทราต์นั้น ได้นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อปี 2512 ปัจจุบันสามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ในประเทศไทย ซึ่งในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ประสบผลสำเร็จสามารถวางไข่ได้ดี เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ  7-8 เดือน ก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาหารได้  และสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี  ขณะที่ต่างประเทศต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถึง 1 ปีครึ่ง 
    
             ปลาเรนโบว์เทราต์เป็นปลาน้ำจืดที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูงมากกว่าปลาน้ำจืดชนิดอื่น และอาจจะมากกว่าปลาทะเลหลายชนิด เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสายยาว ซึ่งปกติจะพบในพืชและสัตว์บางชนิด แต่คนเราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ จึงเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อการบริโภค เป็นปลาที่มีคุณภาพทั้งความแน่น สะอาด รสหวานนิ่ม มีก้างไม่มาก ปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด
    
            การขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ที่จะดำเนินการต่อไปนั้น จะลดการนำเข้าปลาชนิดนี้จากต่างประเทศได้พอสมควร ที่สำคัญจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ราษฎรไทยสามารถและมีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูงได้อย่างเต็มที่และมีราคาถูกกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าตัว นับเป็นสายพระเนตรที่ยาวไกลในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้สร้างสุขให้แก่ราษฎรและผืนแผ่นดินไทยให้บังเกิดความยั่งยืนโดยทั่วกัน.

Kasettuathai@dailynews.co.th


ที่มา และ ภาพประกอบ : เดลินิวส์ ออนไลน์

;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน