vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
บทความ
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 2 คน
หน้าแรก > โรคและการป้องกันรักษา > โรคพิษสุนัขบ้า....หน้าไหนก็อันตราย

โรคพิษสุนัขบ้า....หน้าไหนก็อันตราย

วันที่ : 28 มิถุนายน 2554
ผู้เข้าชม : 35434

                เมื่อก่อนเรามักจะเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้ามักจะเกิดในหน้าร้อนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิดจริง ๆ แล้วโรคดังกล่าวหน้าไหนก็อันตรายได้ทั้งนั้นถ้าขาดความระมัดระวังหรือไม่ฉีดวัคซีนป้องกันแต่เนิ่น ๆ

                เชื่อหรือไม่ว่า...ในแต่ละปี โรคพิษสุนัขบ้าทำให้คนเสียชีวิตประมาณ 55,000 ราย น่าตกใจว่า 95 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 52,250 รายเกิดในเอเชียและแอฟริกา และประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในประเทศไทยปี 2553 มีคนเสียชีวิตถึง 14 ราย และน่ากลัวกว่านั้นคือ 6 ราย เป็นคนในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ที่มีคนอยู่เกือบสิบล้านคน และสุนัขและแมวกว่าสองแสนตัว ซึ่งประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นสุนัข แมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือมีคนให้ข้าวให้น้ำแต่ไม่ได้ดูแลจริงจัง ดูตัวเลขแล้วอาจจะคิดว่านิดเดียว แต่ถ้าคิดถึงโรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถป้องกันได้แล้ว ทำไมเราไม่หันมาป้องกันไม่ให้เสียชีวิตได้อย่างโรคพิษสุนัขบ้า

                อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ความเชื่อที่ผิด ๆ ที่มั่นใจว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เองอยู่แต่ในบ้านหรือลูกสุนัข จะไม่เป็นโรค ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงเข็มเดียวจะคุ้มไปได้ตลอดชีวิต ความคิดนี้เกือบทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในเขตสายไหม

                เนื่องจากเจ้าของสุนัขฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พ่อสุนัขเมื่ออายุ 3 เดือน เพียงครั้งเดียว และคิดว่าไม่จำเป็นต้องฉีดอีก สุนัขตัวอื่นที่เลี้ยงไว้อีก 2 ตัวก็ไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะเชื่อว่า “เลี้ยงในบ้านปลอดภัยไม่ต้องฉีดวัคซีน”  แม่สุนัขก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เมื่อมีลูกสุนัขเกิดใหม่ จำนวน 6 ตัว หลังออกลูกได้ 18 วัน แม่สุนัขแสดงอาการไม่กินอาหาร ดุร้าย กัดพ่อสุนัข และลูกตัวเอง 2 ตัว ลูกสุนัขที่เหลือตัวหนึ่งมีอาการชัก ไม่หายใจเจ้าของจึงทำการช่วยชีวิตโดยการเป่าปาก  (mouth-to-mouth) ทำให้ลูกสุนัขฟื้นขึ้นมาได้ แต่ลูกสุนัขกัดเข้าที่ปากเป็นแผลถลอก หลังจากกัด 3 วันลูกสุนัขก็ตายเอง โดยที่ไม่ได้ส่งไปรักษา และไม่ได้ส่งตรวจ ต่อมาลูกสุนัขที่เหลือทยอยตาย รวมทั้งพ่อสุนัข เจ้าของสุนัขเล่าให้ฟังว่า แม่สุนัขมีนิสัยชอบกัดกับแมว ก่อนหน้านี้กัดแมวตายไปหลายตัว และเคยเห็นสุนัขจรจัดกัดกันอยู่หน้าบ้านที่เขตสายไหม และบริเวณหน้าบ้านนี้เป็นซอยตัน เป็นที่ที่มีคนให้อาหารสุนัขจรจัดบริเวณนั้น โดยมีผู้ใจบุญในหมู่บ้านขับขี่รถจักรยานยนต์นำอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัด ยังเป็นความโชคดีที่ผู้ที่รับลูกสุนัขไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ เมื่อลูกสุนัขตาย สัตวแพทย์ที่รักษาจึงส่งตรวจ และพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ที่สัมผัสโรคทั้งหมด 11 คนได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว หวังว่าจะทันเวลาไม่อย่างนั้นอาจมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าถึง 11 คน

                จะมั่นใจได้อย่างไรว่า สุนัขที่เลี้ยงไว้จะไม่มีโอกาสสัมผัสสุนัขอื่น ถ้าไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดเพียงเข็มเดียว ฉีดแล้วปล่อยสุนัขออกนอกบ้าน นำสุนัขอื่นที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามาในบ้าน หรือเห่าตามแนวซี่รั้วบ้านเมื่อมีสุนัขผ่านแล้วถูกกัด

                ...สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือ โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดเฉพาะในสุนัขเท่านั้น แต่โรคนี้เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า และเกิดได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อน คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเกิดเฉพาะในหน้าร้อน…

                วันนี้นำลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องรอให้ถึงหน้าร้อน เพราะ..หน้าไหนก็อันตราย  ถ้าไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.


ที่มา และ ภาพประกอบ : เดลินิวส์ ออนไลน์
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน